Install JIRA on Centos 7

1. Install JDK 1.7 : Go to http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html to download. wget http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u79-b15/jdk-7u79-linux-x64.tar.gz tar -xvzf jdk-7u79-linux-x64.tar.gz cp -r jdk-7u79-linux-x64 /zserver/jdk1.7.0_79 echo “export JAVA_HOME=/zserver/jdk1.7.0_79” >> /etc/profile echo “export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin” >> /etc/profile Make sure it’s working java -version java version “1.7.0_79″ Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_79-b15) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.79-b02, mixed mode) 2. Install … More Install JIRA on Centos 7

Advertisement

[Fixed]omreport not displaying information

Lỗi: /opt/dell/srvadmin/sbin/omreport storage pdisk controller=0 Invalid controller value. Read, controller=0 No controllers found. 1: Kiểm tra status của Srvadmin /opt/dell/srvadmin/sbin/srvadmin-services.sh status /etc/init.d/instsvcdrv: line 1589: 22532 Segmentation fault      (core dumped) ${ISVCDD_SBIN_DIR}/${ISVCDD_DCHCFG_EXE} command=getsystype > /dev/null 2>&1 dcdbas (module) is running dell_rbu (module) is running /etc/init.d/instsvcdrv: line 1589: 22558 Segmentation fault      (core dumped) ${ISVCDD_SBIN_DIR}/${ISVCDD_DCHCFG_EXE} command=getsystype > /dev/null 2>&1 … More [Fixed]omreport not displaying information

Install MySQL Master-Slave on Centos

##lab 172.16.74.129 lab2 master 172.16.74.130 lab3 slave Install new version mysql from repo on both servers. Download from http://repo.mysql.com/ ##Newest version 5.7: http://repo.mysql.com//mysql57-community-release-el6-8.noarch.rpm wget http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el6-4.noarch.rpm yum localinstall mysql-community-release-el6-*.noarch.rpm yum install mysql-community-server Initdata to custom datadir on both servers. [root@lab2 ~]# mkdir -p /data/{mysql1,mysql1_log,mysqlmulti_log} [root@lab2 ~]# mysql_install_db –user=mysql –datadir=/data/mysql1 Installing MySQL system tables…2016-06-04 20:39:26 0 [Warning] … More Install MySQL Master-Slave on Centos

Install Ruby from source on Centos

Xem thông tin hệ điều hành cat /etc/redhat-release CentOS release 6.8 (Final) Cài các gói phụ thuộc cần thiết yum -y groupinstall “Development Tools” yum -y install openssl-devel Tải bản cài đặt từ trang chủ wget https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.3/ruby-2.3.1.tar.gz tar -xvzf ruby-2.3.1.tar.gz cd ruby-2.3.1 ./configure –prefix=/xserver/ruby make make install Check version sau khi cài đặt /xserver/ruby/bin/ruby -v … More Install Ruby from source on Centos

Install free live stream Sopcast Ubuntu 14.x

Xem bóng đá trực tiếp bằng Sopcast là 1 phương án hữu hiệu khi bạn không có tivi hoặc truyền hình cáp, nhất là năm nay sẽ không được xem C1 trên VTV nữa. Bắt đầu thôi 😀 Trước hết cài 2 gói này: sudo apt-get install python-glade2 vlc Add ppa để cài đặt: sudo … More Install free live stream Sopcast Ubuntu 14.x

Cấu hình Load Balancing và Reverse Proxy sử dụng HAproxy và keepalived cho Web Server trên CentOS 6

Giới thiệu: HAproxy là phần mềm cân bằng tải TCP/HTTP và là giải pháp reverse proxy mã nguồn mở phổ biến, thường được sử dụng kết hợp với keepalived đem lại 1 giải pháp high availability hữu hiệu với giá thành thấp hơn so với việc sử dụng các giải pháp cân bằng tải khác … More Cấu hình Load Balancing và Reverse Proxy sử dụng HAproxy và keepalived cho Web Server trên CentOS 6