Giới thiệu Parallel SSH (PSSH Tools)

Khi bạn muốn thực hiện 1 lệnh hoặc 1 vài câu lệnh thông qua SSH cho nhiều hosts cùng 1 lúc kiểu như thế này: for server in list; do ssh user@server “command” done Bạn sẽ gặp nhiều trở ngại cho việc ssh vào nhiều server cùng 1 lúc và không kiểm soát được những … More Giới thiệu Parallel SSH (PSSH Tools)

Advertisement