Rsync – Remote sync

Giới thiệu sơ lược: Rsync (Remote sync), là 1 công cụ đồng bộ dữ liệu( file, thư mục) giữa các remote server hoặc local thường được sử dụng trong môi trường *nix thay cho lệnh cp thông thường. Một số đặc điểm: Rsync đồng bộ hóa 2 nơi bằng cách copy dữ liệu theo dạng … More Rsync – Remote sync

Advertisement

Sharepoint 2013 Configuration Wizard fails at step 2

Cài đặt Sharepoint Foundation 2013 standard alone trên Windows Server 2008R2 thì gặp lỗi này. Dùng Powershell để chạy command này: Chờ cho nó chạy xong: Chạy lại trình cài đặt, OK. Cảm ơn từ bài viết :http://www.adventuresinsharepoint.co.uk/index.php/2013/02/02/configuration-failed-failed-to-create-the-configuration-database/

How to add subtitle and concat video file in a line with ffmpeg?

I have 3 videos : 1387432825.avi, 1387435884.avi, 1387436066.avi and 3 subtitles for videos: part1.ass, part2.ass, part3.ass I try to add subtitle to each videos with commands: ffmpeg -i 1387432825.avi -vf ‘ass=part1.ass’ -preset ultrafast -y part1.mp4 ffmpeg -i 1387435884.avi -vf ‘ass=part2.ass’ -preset ultrafast -y part2.mp4 ffmpeg -i 1387436066.avi -vf ‘ass=part3.ass’ -preset ultrafast -y part3.mp4 Then, I … More How to add subtitle and concat video file in a line with ffmpeg?