Fix lỗi NTLDR is missing trên Windows Server

Gặp lỗi này khi mình Extend cái virtual disk của máy Windows Server 2003 R2 trên ESXi 5.1. Lỗi này xảy ra do thiếu file ntldr do boot loader trên ổ C bị lỗi, 😦 chắc do mình extend nó gấp quá 😀

Dùng cách Recovery của Windows Server 2003 để fix lỗi này, may mà mình còn đĩa iso để mount vào CD.

Nhấn ESC để chọn boot bằng CD khi vào BIOS.

Khi màn hình Windows Setup hiện lên, chọn R để chuyển sang chế độ Recovery.

Tới màn hình này, đọc kỹ, Enter là thoát ra chứ không phải là đồng ý, bạn gõ “1” để chọn vào C:\Windows.

Tới đây gõ “map” để liệt kê danh sách các ổ có hệ thống, ở đây F:\ là ổ chứa CD

Copy 2 file từ CD vào ổ C:\

Sau đó “Exit” để thoát.

Khởi động lại máy sau khi đã eject CD ra.

Như vậy đã vào lại bình thường.

-.- một ngày đen đủi.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s