Không mở được Progress Explorer Tool trên Windows 2008 R2

Cài đặt Progress OpenEdge 10.2B lên Windows 2008 R2, mở cái Explore Tool lên không được, tự động tắt khi chạy.

Sau khi google, ta cũng tìm ra cách sửa, tuy nó không có phải là cách chính thống, nhưng cũng tạm thời giải quyết được vấn đề, nên cứ như thế mà làm thôi.

Sửa Registry của EnableJIT từ 1 thành 0 trong mục HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Java VM

Sau đó Run as Administrator.

Rứa thôi


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s