Lỗi : Retrieving the COM class factory for component with CLSID {xxxxxxxx} failed due to the following error: 800700c1.

Nói chung là khi tạo mới hoặc copy thư mục lên Server thông qua Veeam thì bị cái lỗi mắc dịch này.
Chi tiết thì nó có ở đây trong KB : http://www.veeam.com/kb1524

Nguyên nhân lỗi: Do Veeam FastSCP không hỗ trợ hệ điều hành 64bit.

Cách giải quyết: mặc dù nó không cung cấp gói hỗ trợ cho Windows 64 bit, tuy nhiên thì có thể giải quyết như sau:

  1. Download the Microsoft .NET Framework 2.0 SDK (64-bit version) from the Microsoft website.
  2. Install the SDK on a 64-bit machine where you want to run Veeam FastSCP.
  3. Open the command prompt (go to Start > Run, type “cmd” and press Enter).
    IMPORTANT: You must run cmd as Administrator.
  4. Change the directory to: C:\Program Files\Microsoft.NET\SDK\v2.0 64bit\Bin.
  5. Run the following command:
    corflags “C:\Program Files (x86)\Veeam\Veeam Backup and FastSCP\VeeamShell.exe” /32BIT+
  6. Run Veeam FastSCP again.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s